קמפוס ירוק - פעילות באוניברסיטה

באוניברסיטה העברית קיימת פעילות לשם הפיכת הקמפוסים לקמפוסים ירוקים. כולל התייעלות אנרגטית, מחזור ופעולות שונות אשר יוצרות אוניברסיטה הפועלת לפי אמות מידה של קיימות.

פרטים ניתן למצוא באתר קמפוס ירוק.