חזון בית הספר המתקדם ללימודי סביבה

היכולת להתמודד עם הלחצים הגוברים על הסובב תוך שיפור איכות החיים של תושבי העולם, מותנית במידה רבה ביכולת ההסתגלות החברתית (adaptive capacity), ובכלל זאת ביכולת לפתח כלים מחקריים להבנת תהליכים בקנה מידה גדול ולהערכה מושכלת של הפתרונות הטכנולוגיים האמורים לתת מענה לבעיות סביבה.  ישראל היא אחת המדינות בהן הלחצים על הסובב הם מהחריפים בעולם בשל הצירוף של צמיחה מהירה, משאבים מוגבלים, צפיפות אוכלוסין גבוהה, וגידול אוכלוסין מהיר ביחס למדינות המפותחות. אי לכך יכולתה של ישראל להמשיך לפתח את כלכלתה ולצמצם את הפערים החברתיים בה, תוך שמירת ההזדמנויות של הדורות הבאים ליהנות מסביבה הראויה למחיה, מותנית במידה רבה ביכולת ההתאמה החברתית שלה.  יכולת זו היא בראש ובראשונה פונקציה של איכות החוקרים ואנשי המעש העוסקים בתחום הסביבתי

מטרת בית הספר המתקדם ללימודי סביבה היא להכשיר את מיטב החוקרים ואנשי המעש בתחומי הסביבה

תחומי המחקר ה"חמים" והסוגיות העומדות במרכז הזירה הסביבתית, בארץ ובעולם, משתנות מעת לעת, ומחייבות עבודה רב-תחומית המבוססת על ראיה רחבה של יחסי אדם-סובב.

בכדי לאפשר לבוגריו לפעול במסגרת צוותים רב-תחומיים ולהתמודד עם סוגיות רחבות היקף במבט על-תחומי ובין-לאומי, יכשיר בית הספר את כל תלמידי המוסמך ותלמידי המחקר העוסקים בנושאי הסביבה באוניברסיטה העברית למחקר ועבודה רב-תחומיים.  יחד עם זאת,  אופי המחקר נקבע בראש ובראשונה על ידי ההכשרה הדיסציפלינרית של התלמידים המתקדמים. אי לכך, בית הספר לא יחליף את החוגים והמכונים הקיימים, אלא יהווה נדבך נוסף, שבמסגרתו ילמדו קורסי ליבה שיכשירו את התלמידים בחוגים השונים לעבודה רחבת-היקף בתחום  הסביבתי. 

בנוסף, בית הספר ישמש כאכסניה ובסיס לארגון ועידוד פעילות בין-לאומית בתחומי הסביבה וישאף לפתח תחומי מחקר חדשים בנושאים סביבתיים אשר לא יתפתחו מאליהם במסגרת המחלקות הקיימות. בית הספר יעודד מחקר רב-תחומי ושיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים מובילים בעולם ויפעל להבאת תוצאות המחקרים והדיונים שיתקיימו במסגרתו לידיעת הציבור הרחב ומקבלי החלטות בישראל. בכך, יעמדו בית הספר המתקדם ללימודי סביבה והאוניברסיטה העברית במרכז הדיון המחקרי, הציבורי והסביבתי בישראל.