Table of Contents

מועמדים

 

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מקיים תכניות לימוד לתואר שני ושלישי בשיתוף עם פקולטות שונות באוניברסיטה העברית.

הסטודנטים נרשמים לתכנית לימודים המנוהלת תחת פקולטה מסויימת. בית הספר נותן גיבוי, מעשיר תכנים, ומעניק קורסים חוצי פקולטות שנועדו להרחיב את נקודת המבט של הסטודנטים מעבר לתחום לימודיהם הספציפי.

תכניות הלימוד בפקולטות לתואר שני הן:

הפקולטה למדעי החברה:

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה:

הפקולטה למדעי הטבע:

  • מדעי הסביבה
  • התמחות במדעי הסביבה לסטודנטים הלומדים בחוגים אחרים

בית הספר לבריאות הציבור

הפקולטה למדעי הרוח:

בימים אלו נבנה מסלול התמחות בהיסטוריה סביבתית. אנו צופים כי המסלול ייפתח לקראת שנת הלימודים תשע"ט.

לימודים לתואר שלישי הינם בתכנית אישית. ניתן להירשם לבית הספר המתקדם ללימודי סביבה כחוג ראשי או במקביל לחוג הראשי.