71148 - מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה

הקורס מציג את הגישה הכלכלית ועקרונות הטיפול בבעיות של ניהול משאבי טבע וסביבה

הנושאים הנלמדים בקורס:

התפתחות המודעות לבעיות איכות הסביבה, יחסי כלכלה-סביבה ומשאבי טבע. 
גישת המוסר לעומת גישת התמריץ הכלכלי. 
מושגים בכלכלת משאבי טבע וסביבה ובכלכלת רווחה. 
מדיניות סביבתית, סביבה ומאקרו כלכלה, סביבה ופוליטיקה. 
השפעות חיצוניות ביצור ובצריכה. 
כלי התערבות ממשלתית - מסים, מכסות, מכסות סחירות. 
מניעת זיהום ומשפט Coase. 
בעיית הגישה החופשית - הטרגדיה של המשאבים המשותפים. 
מימון מוצרים ציבוריים ובעיית הטרמפיסט. 
הערכת תועלות סביבתיות באמצעות שיטת ההתנהגות המניעתית ושיטת עלויות הנסיעה. 
שיטת המחירים ההדוניים ושיטת ההערכה המותנית להערכת תועלות סביבתיות. 
ניהול משאבי טבע, מצב בר-קיימא, המצב היציב החלש, ערך הנדירות. 
ניצול אופטימאלי של משאב טבע מתכלה על פני זמן. 
ניצול אופטימאלי של משאבי טבע מתחדשים. 

סמסטר: 
א
שנה: 
2020
ראה גם: קורסי ליבה