40422 - גישות במדיניות סביבתית

ההתמודדות עם בעיות סביבתיות היא תולדה של הדרך שבה בעיות אלו מוגדרות. בקורס יוצגו על כן ההגדרות השונות למהות הבעיות הסביבתיות, והרקע לכל אחת מהגדרות אלו. הניגודים בין ההגדרות השונות הם הרקע והבסיס להבנה של הויכוחים על דרכי ההתמודדות הרצויות והראויות בתחום הסביבתי. לניגודים אלו יש לעיתים היסטוריה ארוכה. על כן נעמוד על השורשים לניגודים אלו, ועל הביטוי הנוכחי שלהם בשיח המדיניות. את הקורס מעביר פרופ' ערן פייטלסון, ראש בית הסזפר המתקדם ללימודי סביבה, מומחה בנושאי מדיניות סביבה.

רשימת הנושאים בקורס:

1. הגדרת הבעיה הסביבתית כבעיית מחסור ופגיעה במשאבים: מודל Limits to Growth 

2. גישות סותרות לבעיית המחסור במשאבי טבע 

3. הרקע להגדרות המחסור: מלטוס ריקרדו ומילס 

4. גישת השימור והניהול המדעי 

5. האם יש מחסור במשאבי טבע? ניתוח כלכלי 

6. גישת זכויות הטבע – גישה ערכית 

7. הגישה האנרכיסטית לבעיות הסובב 

8. השלכות הגישה המרקסיסטית לבעיות הסובב 

9. התגובה הסביבתית במערב 

10 התגובה הרגולטיבית לבעיות הזיהום 

11. התגובה הכלכלית להתמודדות עם בעיות זיהום: מיסי זיהום 

12. הגישה הכלכלית להתמודדות עם בעיות הסובב: סחר בזכויות קנין וזיהום 

13. המגבלות של השיטה הכלכלית 

14. היבטים מוסדיים בהתמודדות עם בעיות סביבתיות 

15. הבעיה הסביבתית כבעיה חוצת גבולות 

16. גישות אינטגרטיביות: מודרניזציה אקולוגית ופיתוח בר קיימא 

סמסטר: 
א
שנה: 
2020
ראה גם: קורסי ליבה