תואר ראשון

תחת ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה מתקיימים לימודים לתואר שני ושלישי בלבד. 

לימודי תואר ראשון מתקיימים באוניברסיטה בפקולטות שונות:

במסגרת הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע: החוג למדעי הסביבה מדעי הסביבה לתואר ראשון

במסגרת הפקולטה למדעי החברה מוצעת החל משנת הלימודים תשע"ח תכנית חדשה: נתיבים לתכנון וסביבה

במסגרת הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה:

1. מוצעת חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה

2. מוצעת תכנית משותפת בלימודי שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים

לימודי הסביבה לתואר שני באוניברסיטה אינם מחייבים את המסלול של תואר ראשון בלימודי סביבה אשר ניתן בפקולטאות של מתמטיקה ומדעי הטבע וחקלאות, מזון וסביבה.